BELLATEN Klinik

Online Tahsilat Sistemi / Online Payment System

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Bellaten Klinik olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine büyük önem vermekteyiz. Hastalarımız tarafından paylaşılan her türlü kişisel veriyi hasta mahremiyetine özen gösterecek şekilde ve kişisel verilerinize ilişkin uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacak şekilde muhafaza etmekteyiz.
Bellaten Klinik olarak aralarında sağlık verileriniz gibi özel nitelikli kişisel verilerinizin de yer aldığı birtakım kişisel verilerinizi toplamakta ve size sunduğumuz tedavi hizmetlerinin yürütülmesi amacı öncelikli olmak üzere meşru amaçlarla işlemekteyiz. Kişisel verilerinizi mevzuat kapsamında sizlere daha iyi sağlık hizmeti sunabilmemiz ve yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek adına elektronik ortamda toplamaktayız.
Kişisel verilerinizin Bellaten Klinik arafından veri sorumlusu sıfatı ile işlendiği ölçüde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi gereği, tarafımıza yazılı olarak başvuruda bulunarak;

 • Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme,
 • Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya grubun söz konusu verileri işleyebilmek için yasal yükümlülüğü, hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin şifrelenmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek sonuçlara itiraz etme hakkına sahipsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA/BİLGİLENDİRME

Bellaten Klinik olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine yüksek önem vermekteyiz. Bu bilinçle, sizlere ait her türlü kişisel verinin mümkün olan en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük hassasiyet göstermekteyiz. Bu çerçevede 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında tanımlandığı üzere Veri Sorumlusu olarak kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen esaslar dairesinde işlemekteyiz.

Kişisel Verilerin Toplanması Usulü, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Sağlık hizmetinin yüksek kalitede sunulabilmesi adına kişisel verilerinizi, verilen hizmetin niteliğine bağlı olarak elektronik olarak elde etmekteyiz.
Bu doğrultuda her türlü tıbbi müdahale kapsamında yer alan tetkik, muayene, teşhis, tedavi hizmetlerinin yerine getirilebilmesi adına gereken ve bu amaçla elde edilen kişisel sağlık verisi başta olmak üzere, başlıca genel ve özel nitelikli kişisel veriler aşağıda sıralanmıştır;

 • Adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, cinsiyet bilginiz gibi kimlik verileriniz
 • Adres, telefon numarası, elektronik posta adresi vb. her türlü iletişim bilgileriniz,
 • Banka hesap numaranız, IBAN numaranız gibi finansal bilgileriniz,
 • Takip amacıyla sunduğunuz laboratuar ve görüntüleme başta olmak üzere her türlü tetkik sonuçlarınız, muayene ve reçete bilgileriniz gibi tüm tıbbi müdahale öncesinde, kapsamında ve sonrasında elde edilen tıbbi verileriniz,
 • Sunulan sağlık hizmeti başta olmak üzere her türlü hizmetin değerlendirilmesi adına doldurduğunuz anketler ve memnuniyet sonuçları gibi bildirimleriniz,
 • Hastane Yönetimi, Kurumsal İletişim, Hasta Hakları, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilebilmesi

Kişisel Veri Toplamanın Hukuki Nedenleri

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Bellaten’nin faaliyet konusuna dâhil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Bellaten’nin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
 • 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
 • Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,
 • Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir.

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu belirtiriz.

Veri Güvenliği

Bellaten Klinik olarak, kişisel verilerinizi teknolojik olanaklar dâhilinde olası her türlü riski dikkate alarak bilgi güvenliği standartları ve prosedürlerinin gerektirdiği tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine uygun olarak, hassasiyetle korumaktayız.

Başvuru ve İletişim

Kişisel verileriniz teknolojik olanaklar dâhilinde olası her türlü risk dikkate alınarak bilgi güvenliği standartları ve prosedürlerinin gerektirdiği tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine uygun şekilde, hassasiyetle korunmaktadır.
Kanun kapsamındaki taleplerinizi, www.goguscerrahisi.com.tr web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru Formu” nu doldurarak;

 • BELLATEN ADRESİ’ne kargo ile ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazarak gönderebilir,
 • Noter kanalıyla gönderebilirsiniz.